Forretningsoplysninger

Læs mere

Kontakt os

+45 71 96 91 00
post@advokatmoesgaard.dk

Aalborg: Hobrovej 58, 9000 Aalborg
Farsø: Engvej 2, 9640 Farsø

Advokatanpartsselskabet Moesgaard er etableret på følgende adresser:

Engvej 2, 9640 Farsø og Hobrovej 58, 9000 Aalborg.

Vi kan kontaktes på telefon nummer + 45 98 63 26 88 samt på post@advokatmoesgaard.dk.

Vores CVR-nummer er: 28 90 19 17.

Advokatanpartsselskabet Moesgaard er organiseret som anpartsselskab.

Advokatanpartsselskabet Moesgaard har klientbankkonti i Den Jyske Sparekasse.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokaterne hos Advokatanpartsselskabet Moesgaard er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Advokatanpartsselskabet Moesgaard er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI-Gerling Forsikring, via Dahlberg Assurance Brokers. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatanpartsselskabet Moesgaard uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatanpartsselskabet Moesgaard anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos Advokatanpartsselskabet Moesgaard er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatanpartsselskabet Moesgaard, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser for Advokatanpartsselskabet Moesgaard CVR 28 90 19 17.

Forretningsbetingelserne er gældende for opgaver der udføres af advokatfirmaet med mindre andet specifikt aftales.

1 Afgrænsning og udførelse af opdraget

1.1 Advokatanpartsselskabet Moesgaard og klienten aftaler omfanget af opdraget inden opstart af den juridiske bistand og aftaler løbende andre aktørers medvirken og ydelser.

1.2 Advokatanpartsselskabet Moesgaard forpligter sig til overfor klienten at yde kvalificeret juridisk rådgivning, der leveres til aftalt tid og i aftalt omfang.

1.3 Alle opgaver udføres i overensstemmelse med Advokatrådets advokatetiske regler, retsplejelovens regler om advokater og anden relevant rådgivning.

2 Hvidvaskloven og legitimering

2.1 Advokatanpartsselskabet Moesgaard er undergivet reglerne i Hvidvaskloven og skal derfor indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienten. Advokatanpartsselskabet Moesgaard er forpligtet til at opbevare identitetsoplysningerne i minimum fem år efter klientforholdet er ophørt.

Identitetsoplysningerne opfyldes af klienten ved at indlevere kopi af kørekort/pas samt sygesikringsbevis.

3 Fortrolighed

3.1 Advokatanpartsselskabet Moesgaard er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af klienten eller modtaget om klienten fortroligt. Samtlige ansatte i Advokatanpartsselskabet Moesgaard er underlagt denne tavshedspligt.

4 Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

4.1 Advokatanpartsselskabet Moesgaard er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

4.2 Advokatanpartsselskabet Moesgaard er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv..

4.3. Advokatanpartsselskabet Moesgaard hæfter ikke for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Advokatanpartsselskabet Moesgaard, efter aftale med klienten, har overladt dele af arbejdsopgavens løsning til.

4.4 Advokatanpartsselskabet Moesgaard er ansvarsforsikret i forsikringsselskabet HDI-Gerling Forsikring.

5 Interessekonflikt

5.1 Advokatanpartsselskabet Moesgaard undersøer ved modtagelse af et opdrag, at der ikke foreligger en interessekonflikt. Såfremt der foreligger en interessekonflikt vil Advokatanpartsselskabet Moesgaard ikke påtage sig opdraget. Advokatanpartsselskabet Moesgaard har udarbejdet interne regler til forebyggelse af interessekonflikter.

6 Honorar, fakturering, depositum, betalingsbetingelser og klientmidler

6.1 Advokatanpartsselskabet Moesgaards salær fastsættes med udgangspunkt i arbejdets omfang og den anvendte tid, men under hensyntagen til blandt andet opdragets kompleksitet, ansvaret som er forbundet med opdraget, graden af specialistviden, det opnåede resultat og sagens værdi for klienten, ligesom om opdraget er sket under særligt tidspres og uden for normal åbningstid har indflydelse på salærets størrelse.

6.2 Opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder gebyrer, rejse- og opholdsudgifter, større kopierings- og postudgifter samt eksterne transmissionsudgifter betales af klienten ud over salæret. Advokatanpartsselskabet Moesgaard er ikke forpligtet til at afholde udlæg på vegne klienten.

6.3 I forbindelse med påbegyndelse af en opgave til klienten, efter anmodning, blive oplyst om salærets størrelse, hvis det er muligt ud fra opgavens karakter. Kan salærets ikke oplyses, vil den måde salæret beregnes på, f.eks. de timepriser der anvendes, blive oplyst, Advokatanpartsselskabet Moesgaard vil på forespørgsel afgive estimat over det forventede salær. I forbrugerforhold vil der blive obligatorisk ordrebekræftelse i overensstemmelse med De Advokatetiske Regler.

6.4 Advokatanpartsselskabet afregner månedsvis bagud og ved sagens afslutning. Der skal efter nærmere aftale indbetales depositum på Advokatanpartsselskabet Moesgaards klientkonto.

6.5 Betalingsbetingelserne er netto 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse Rentelovens bestemmelser.

6.6 Klientmidler, der betros Advokatanpartsselskabet Moesgaard, forvaltes efter Advokatsamfundets regler – Klientkontovedtægten – og bliver indsat på klientkonti. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Klientkontovedtægten.

7 Arkivering

7.1 Advokatanpartsselskabet Moesgaard opbevarer sagsakter på arkiv i mindst tre år sagens afslutning. Originale sagsakter tilbageleveres til klienten ved endt sagsbehandling.

8 Lovvalg og værneting

8.1 Advokatanpartsselskabet Moesgaards rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.

8.2 Advokatanpartsselskabet Moesgaard er underlagt de Advokatetiske Regler. Klienten kan indbringe klager over Advokatanpartsselskabet Moesgaards rådgivning til advokatmyndighederne – www.advokatsamfundet.dk.

8.3 Kravene om klientoplysninger efter De Advokatetiske Regler pkt. 13 fremgår af Advokatanpartsselskabet Moesgaards hjemmeside.

Kontakt os i dag

Advokat

Rasmus Moesgaard

Advokat

Kirsten Moesgaard

Advokat

Peter Moesgaard Sørensen