Persondata politik

Læs mere

Kontakt os

+45 71 96 91 00
post@advokatmoesgaard.dk

Aalborg: Hobrovej 58, 9000 Aalborg
Farsø: Engvej 2, 9640 Farsø

Advokatanpartsselskabet Moesgaard søger at beskytte fortroligheden af de personoplysninger, som vi behandler. Vi arbejder hele tiden for at tilsikre, at vi overholder gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

Når vi agerer som advokat for vores kunder fastsætter vi karakteren af vores rådgivning, herunder, hvilke oplysninger, der indsamles og derfor har vi status af dataansvarlig.

Denne persondatapolitik fortæller derfor om vor behandling af de personoplysninger vi kommer i besiddelse af samt dine rettigheder i forbindelse hermed.

FORMÅLET MED BEHANDLINGSAKTIVITETER

Vi indsamler og opbevarer persondata som led i vor udøvelse af advokatrådgivning til kunder. Vi kommer i forbindelse med udøvelse af advokatrådgivning i besiddelse af personoplysninger, der for det første relaterer sig til kunder, for det andet til modparter og for det trejde til bipersoner (andre personer med forbindelse til den konkrete rådgivningsopgave end kunder og modparter). Formålet med anvendelse af data er som hovedregel, at vi kan udføre vores advokatrådgivning.

REGISTREREDE PERSONOPLYSNINGER

Vi registrerer følgende kategorier af oplysninger:

  • Identifikationsoplysninger (omfattende bl.a. navn, CPR-nr., adresse, telefonnummer, e-mail adresse, kørekortnummer, pasnummer).
  • Forhold vedrørende arbejde/ansættelse (omfattende bl.a. stilling, arbejdsrelation, virksomhed/arbejdsgiver).

Vi registrerer ikke følsomme personoplysninger som eksempelvis race, religion mv.

MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

Vi videregiver kun personoplysninger som led i sagsbehandling. Videregivelse af oplysninger kan ske i forbindelse med information til modparter eller samarbejdspartnere på sagerne, herunder modparters advokater eller andre, der har direkte eller indirekte forbindelse til sagen, og hvor det for vores behandling af sagen er nødvendigt eller hensigtsmæssigt at videregive personoplysninger.

Endvidere videregiver vi personoplysninger til til offentlige myndigheder, eksempelvis ved registrering af adkomst til ejendomme, registrering af selskabsforhold (tegningsregel, ejerforhold mv.), forespørgsler til kommuner mv.

TEKNISKE OG ORGANISATORISKE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

  • Fysiske sagsakter: Fysiske sagsakter opbevares på den relevante sag i sagsfolderen. Den relevante sag opbevares som hovedregel centralt sammen med Advokatanpartsselskabet Moesgaards øvrige sager på vor to kontoradresser. Efter sagens afslutning kan sager opbevares enten centralt sammen med de øvrige sager, som behandles af os eller på vores eksterne sagsarkiv, hvor sagerne opbevares aflåst.
  • Digitale sagsakter: Digitale sagsakter opbevares og håndteres i vores advokatsystem, der alene kan tilgås via vores IT-system af de oprettede brugere ved brug af passende sikkerhedsforanstaltninger.
  • Interne retningslinjer: Personoplysninger må alene behandles, såfremt det sker som led i behandling af en sag eller behandling på anden måde er nødvendig eller hensigtsmæssig for vores løsning af en konkret rådgivningsopgave.

INFORMATION OM SLETNING

Vi sletter personoplysninger på følgende tidspunkter:

  • Oplysninger indhentet i forbindelse med iagttagelse af regler om hvidvaskforanstaltninger slettes senest 2 måneder efter udløb af den periode, som gældende regler om hvidvaskforanstaltninger bestemmer, at Advokatanpartsselskabet Moesgaard skal opbevare oplysningerne i (pt. 5 år). 
  • Sagsakter og sager – omfattende både fysiske og digitale sager – og dermed også personoplysninger slettes/destrueres senest 72 måneder efter afslutning af den sag, der var under behandling.
  • Uanset ovenstående regel om sletning senest 72 måneder efter afslutning af den sag, der var under behandling forbeholder Advokatanpartsselskabet Moesgaard sig at kunne opbevare sagsakter og sager, herunder også personoplysninger, i op til 120 måneder efter afslutning af den sag, der var under behandling, såfremt Advokatanpartsselskabet Moesgaard vurderer, at sagens akter skal opbevares indtil udløb af den absolutte frist for rådgiveransvar.

DINE RETTIGHEDER

Som registreret person har du en række rettigheder, som vi som dataansvarlig er forpligtet til at oplyse dig om. Du kan altid kontakte os og få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. På samme måde kan du få korrigeret dine oplysninger, såfremt disse ikke er korrekt registreret. Dine rettigheder omfatter dataportabilitet (dvs. din ret til at have kontrol over dine egne data). Hvis du ønsker, at de oplysninger vi har registreret om dig bliver slettet eller, at vi begrænser behandlingen af dine data skal du kontakte os. Det samme gælder såfremt du ønsker at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

KONTAKT

Dataansvarlig er Advokatanpartsselskabet Moesgaard, CVR-nr. 28901917, Engvej 2, 9640 Farsø.

Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder som beskrevet ovenfor, eller hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger kan du kontakte os:

Advokatanpartsselskabet Moesgaard

Att.: Peter Moesgaard Sørensen

Hobrovej 58

9000 Aalborg 

Telefon:

E-mail: peter.sorensen@advokatmoesgaard.dk

KLAGE

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, bedes du sende en e-mail med detaljerne i din klage til peter.sorensen@advokatmoesgaard.dk. Vi vil behandle klagen og vende tilbage. Du har også ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder og over vores behandling af dine personoplysninger. Vi henviser i denne forbindelse til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Kontakt os i dag

Advokat

Rasmus Moesgaard

Advokat

Kirsten Moesgaard

Advokat

Peter Moesgaard Sørensen